Zásady ochrany osobních údajů 

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás my, Studio Fontána spol. s.r.o., se sídlem Šternberkova 1358/8, 170 00 Praha 7, IČ 636720140 (dále jen „my“) zpracováváme v souvislosti s návštěvou a užíváním webu https://www.inmusic.cz, na základě jakého právního důvodu a k jakým účelům je používáme, a také jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

A)kontaktní údaje, jimiž jsou jméno, příjmení, telefon, email a firma, pokud nám je poskytnete;

 1. záznamy o proběhlé komunikaci, jako obsah zpráv či nahrávky telefonních hovorů;
 2. údaje o vašem chování na webu, například odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb.

Pokud nám poskytnete Vaše kontaktní údaje, využijeme je na základě Vaše souhlasu pro komunikaci s Vámi za účelem nabídky našich služeb.

Ke zpracování osobních údajů nás může dále opravňovat příprava či plnění smlouvy s Vámi, dodržování právních povinností, nebo naše oprávněné zájmy.

B.1 Pokud navštívíte náš web

Při návštěvě tohoto webu do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory zvané cookies. Cookies využíváme, abychom lépe identifikovali Vaše preference a abychom dle nich mohli přizpůsobit náš web. Cookies tedy především zvyšují jeho uživatelskou přívětivost, jelikož umožní příslušné stránce rozpoznat, zda jste ji již v minulosti navštívili a o které sekce jste měli zájem.

Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám umožňují:

 • shromažďovat statistické a analytické údaje za účelem zlepšení výkonu a funkčnosti našich stránek,
 • zobrazit personalizovaný a pro dané zařízení optimalizovaný obsah, včetně cílené reklamy,
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Uvedené účely zpracování jsou založeny na našich oprávněných zájmech, přičemž proti takovému zpracování můžete vznést námitku.

Dále do Vašeho zařízení umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

 • ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy, a to i na jiných webových stránkách, než je tento náš web.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů odvoláte zakázáním použití cookies ve Vašem prohlížeči, jak je popsáno níže.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, nebo je povolit jen pro určité stránky. Omezení nebo zablokování cookies však může mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Pro nejčastěji používané prohlížeče k tomu naleznete návod zde:

Pokud používáte jiný prohlížeč, můžete způsob jak odstranit a blokovat cookies najít přímo v jeho nápovědě.

Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o:

 • IP adresu Vašeho zařízení; 
 • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení; 
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Údaje o vašem chování na webu uchováváme po dobu nejdéle 3 měsíců, resp. v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.

B.2 Pokud nám poskytnete Vaše kontaktní údaje

Pokud máte zájem o kontaktování za účelem nabídnutí našich služeb, můžete nám poskytnout Vaše kontaktní údaje společně se souhlasem s jejich užitím pro tento účel po dobu 5 let.

Udělený souhlas můžete odvolat, avšak odvoláním souhlasů zároveň není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonu či emailu, budeme zpracovávat spolu s Vašimi kontaktními údaje záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem vyřízení vašich požadavků.

Dále zpracováváme tyto údaje za účelem získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 5 let. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?. Takovými zpracovateli jsou:

 1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
 2. provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu;
 3. externí call centra a poskytovatelé nástrojů pro správu a nahrávání telefonických hovorů.

D. Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“ můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

F. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Nejrychlejší způsob jak lze uplatnit a požádat o výkon práva je emailem na adrese office@studiofontana.com. Alternativně se na nás můžete obrátit poštou na adresu Studio Fontána s.r.o., V Podvrší 1352/1, Praha 8, 182 00 či telefonicky na čísle +420 702 019 492 .

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.